ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ (Integrated Nutrient Management in Paddy)

Monday, Nov. 2, 2020 | 11 a.m.

About

 ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ 

(Integrated Nutrient Management in Paddy) 

Speaker(ಸ್ಪೀಕರ್) 

ಡಾ.ಎಂ.ವಿ ರವಿ 

ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ 

 ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ-583227

Organized by
ICAR Krishi Vigyan Kendra Koppal
Language
Kannada