ખેતીમાં પાણી અને ઉર્જાનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ > Efficient use of water and energy in agriculture

Thursday, Oct. 29, 2020 | 10 a.m.

About

Dr. H. B. Patel

Director of Extension Education

Anand Agricultural University

Anand 388 001, Gujarat, India

 

ડૉ. એચ. બી. પટેલ

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી,

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,  આણંદ-૩૮૮૦૦૧

Dr. R. Subbaiah 

Principal & Dean 

College of Agricultural Engineering & Technology, Anand Agricultural University, Godhra-389001

ડૉ. આર. સુબ્બૈયાહ

આચાર્ય અને વિધ્યાશાખાદ્યક્ષ્રી,

કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,   ધોળાકૂવા, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧

Dr. D. K. Vyas

Associate Professor & Head

Department of Renewable Energy Engineering & Technology, 

College of Agricultural Engineering & Technology, Anand Agricultural University, Godhra-389001

ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ 

સહ પ્રાધ્યાપક અને વડા

રિન્યુએબલ એનર્જિ એંજીન્યરિંગ વિભાગ

કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,   ધોળાકૂવા, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧

Er. A. N. Kunapara

Assistant Professor, Department of Soil and Water Conservation Engineering  College of Agricultural Engineering & Technology, Anand Agricultural University, Godhra-389001

 

ઈજ. એ. એન. કુનપરા

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, જળ અને જમીન સંરક્ષણ એંજીન્યરિંગ વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,  ધોળાકૂવા, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧

Dr. G. R. Patel

Associate Professor & Head

Agricultural Engineering Department

College of Agriculture, Anand Agricultural University, Vaso  

ડૉ. જી. આર. પટેલ 

સહ પ્રાધ્યાપક અને વડા

એગ્રીકલ્ચરલ એંજીન્યરિંગ વિભાગ

કૃષિ કોલેજ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,  વસો

Dr. G. V. Prajapati 

Associate Professor

Research, Testing & Training Centre 

Junagadh Agricultural University, Junagadh

ડૉ. જી. વી. પ્રજાપતિ 

સહ પ્રાધ્યાપક, રિસર્ચ, ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેનીંગ સેન્ટર, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ

 

Organized by
College of Agricultural Engineering & Technology
Language
Gujarati